Reviewing key SCOTUS cases related to free speech:

Schenck v. United States;

Gitlow v. New York;

Brandenburg v. Ohio.